spannmål i hand, lastbil i bakgrunden

Varaslättens Lagerhus ek. för.

– för Dig och Dina grödor –

Varaslättens Lagerhus bildades 1930 och är en ekonomisk förening ägd av ca 1 950 medlemmar som är spannmålsproducenter i västra Sverige. Föreningen torkar, lagrar och handlar med spannmål och vi ska tillsammans med våra medlemmar producera attraktiva produkter för kvarn- och foderindustrin. Föreningen omsätter ca 900 mkr och hanterar ca 300 000 ton spannmål per år. Vår spannmålshantering är fördelad på två anläggningar, en i Vara och en i Tråvad, och vi har ett eget åkeri med sex lastbilar. Föreningen säljer även bland annat utsäde, växtnäring, energi och växtskyddsmedel tillsammans med en väl utvecklad rådgivning. Vi är 38 anställda och vår personal är ett kompetent, engagerat och väl sammansvetsat gäng.

Verksamhetsbeskrivning

Inköp av spannmål från våra medlemmar, förädling och försäljning av spannmål för human, animalisk och industriell användning samt export. Försäljning av insatsvaror till lantbruk.

Verksamheten är placerad på fyra ställen; huvudkontor, silo och lager i Vara, försäljningskontor, silo och lager i Tråvad och försäljningskontor i Erikstad och Skövde.

Vision

Varaslättens Lagerhus skall vara en framgångsrik och väl etablerad spannmålspartner som är det självklara och lönsamma valet för odlare och kund.

Affärsidé

Varaslättens Lagerhus bedriver spannmålshandel, rådgivning och försäljning av insatsvaror för att skapa största kund- och bondenytta.

Hur blir jag

Medlem på Lagerhuset?

En effektiv lagerhusförening gynnar dig som medlem. Vi har bra service och leveranstrygghet med eget åkeri. Det är enkelt att bli medlem i Varaslättens Lagerhusförening ekonomiska förening och insatsen är låg. Vid inträdet skall en inträdesblankett fyllas i och 40:- kronor faktureras. Till medlem antas fysisk eller juridisk person, som bedriver lantbruk inom föreningens verksamhetsområde. Här kan du ta del av våra medlemsstadgar.

Hållbarhet och certifieringar

Lagerhuset jobbar mycket aktivt med hållbarhetsfrågorna. En del av hållbarhetstänket innefattar att kunna ge rätt råd till odlarna, som hjälper dem att fatta rätt beslut efter de förutsättningar som finns på deras fält.

På Varaslättens Lagerhus ligger fokus på att minska användningen av fossil energi, ha en effektiv elanvändning och effektiva transporter. På anläggningen i Vara har vi i princip varit fossilfria vid torkning av spannmål sedan 2012, då vi anslöt oss mot fjärrvärmenätet och kan köpa större delen av värmebehovet. Vi producerar en del av värmen med vår biobränslepanna, som byttes ut 2019.

En annan viktig faktor i hållbarhetsarbetet är certifieringarna. Lagerhuset är idag certifierat för ISO 9001, ISO 14001, GTP, 2BSvs och KRAV. Certifieringarna är en trygghet både för oss och för våra kunder, där vi visar att vi jobbar enligt ett system som uppfyller krav och är certifierat enligt standarder.

Visselblåsarfunktion

Visselblåsartjänsten är tillgänglig för alla anställda hos Varaslättens Lagerhus. Den omfattar även praktikanter, tidigare anställda, underleverantörer, personer som ingår i företagets förvaltningsråd och styrelse.

Vår verksamhet styrs av ett antal policyer, interna krav, lagar, regler och rutiner. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med dessa och förutsättas följa dem. Om det förekommer oegentligheter eller lagar och regler som överträds inom vår verksamhet kan det leda till betydande risker för både verksamheten samt våra medarbetare.

Denna visselblåsarfunktion är framtagen för att tydliggöra vår intention om öppenhet och delaktighet från våra medarbetare när så inte är fallet, eller om något inte fungerar på ett lämpligt sätt. Därför är det viktigt att vi i vår kultur ser det som självklart att reagera, agerar och rapporterar sådan information så att vi kan identifiera, utreda och förhindra detta i framtiden.

Styrelse och förtroendevalda

Styrelse Ledamöter

Claes Friberg (ordf.)  
Malma Gård
070-677 24 68
claes@malmaegd.se

Lennart Bogren   
Brännegården Katorp
070-532 88 87
lennart.bogren@outlook.com

Anna Giertta  
Lilla Munkabo Skärv
072-218 33 44
annagiertta@gmail.com

Thomas Sylveson
Tängelsbol Mellerud
070-652 34 97
thomas.sylveson@telia.com

Pär Lindblom
Kullen 1 Vara
076-129 63 61
par.lindblom@grangatan.se

Magnus Karlsson   
Nolebo Ova
070-677 24 92
magnus@nolebo.se

Förvaltningsråd Ledamöter

Per Larsson (ordf.) 
Basegården Skarstad
0706-26 97 90
pelleknoping@telia.com

Stefan Aldén (vice ordf.)        
Elisgården Vara
0705-31 21 86
alden.s@telia.com

Magnus Karlsson       
Håberg Egd Flo
0706-44 01 52
magnus@haberg.se

Anders Johansson
Bya Gård Skarstad
0709-92 96 33
anders.11.johansson@gmail.com

Erik Brink           
Ekaberg Skarstad
0706-00 45 48
erik@ekaberg.se

Stefan Lundmark
Horshaga Vedum
0706-35 89 13
stefan@vedumsgras.se

Carl-Johan Svantesson
Skyttagården Long
0705-24 05 25
carljohan.svantesson@gmail.com

David Bjelke
Jöstebacken Södra Lundby
0704-44 25 06
david@radivoj.se 

Roland Höckert
Godegården Järpås
0767-79 15 15
roland.hockert@godegarden.se

Mikael Andersson       
Bro Egendom Väring
0706-42 65 31
kliene@telia.com

Anders Gunnarsson   
Halla Edsvära
0706-27 00 12
anders@halla-gard.se

Johan Kullander     
Helleberg Hällum
0708-71 70 60
johan.kullander@lfskaraborg.se      

Mats Johansson 
Södra Timmervik Frändefors
0708-10 67 99
mats.johansson@axima.se

Hans Rudell       
Ållerud Mellerud
0706-50 90 77
allerud@telia.com

Peter Jonasson  
Lena Östadlund Alingsås
073-051 94 31
ostadlund@gmail.com

Revisorer

Viktor Larsson 
PwC AB (auktoriserad)  
010-21 29 366
viktor.larsson@pwc.com

Björn Lundmark          
Kaggården Larv
070-529 54 05
bjorn.lundmark@skandiaelevator.com

Kristoffer Eriksson  
Västergården Vara
070-932 14 67
westblab@gmail.com

Förvaltningsråd Suppleanter

Hans Lindström        
Stommen Böja Timmersdala
072-535 11 11
klyftamon@hotmail.com

Andreas Branell
Glädjen Vara
073-021 98 77
andreasbranell@gmail.com

Revisor Suppleanter

Fredrik Gustafsson        
Hyringa Prästgård
0703-47 35 34
fredrik.gustafsson@tornum.se

Linus Andersson
Rännagården Kestad
070-671 84 62
linus.kestad@live.se

Valberedning

Per Larsson (ordf.) 
Basegården Skarstad
0706-26 97 90
pelleknoping@telia.com

Erik Brink           
Ekaberg Skarstad
0706-00 45 48
erik@ekaberg.se

Anders Gunnarsson   
Halla Edsvära
0706-27 00 12
anders@halla-gard.se

Stefan Aldén     
Elisgården Vara
0705-31 21 86
alden.s@telia.com

På Varaslätten

Sedan 1930

Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. bildades den sjätte september 1930. Initiativtagare var riksdags­ mannen Carl-Arvid Andersson. Till en början hyrde föreningen det sex våningar höga planbottenmagasinet av Statens Lagerhus­ och fryshusstyrelse. Idag är vi nästan tvåtusen medlemmar och den totala lagringskapaciteten går upp emot 155 000 ton i Vara och 14 000 ton i Tråvad.

Sparmedel

Dina spannmålslikvider kan Du låta stå kvar på Ditt sparmedelskonto till en räntenivå som står sig väl i konkurrens med andra alternativa sätt att placera likviditet utan bindningstid på marknaden.

3,80%

RÄNTA Sparmedel

5 år i sammandrag

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

2022/20232021/20222020/20212019/20202018/2019
Nettoomsättning, mnkr1 199,2903,8918,1926,9682,8
Resultat efter finansiella
poster, mnkr
14,615,032,228,27,5
Efterlikvid, mnkr7,314,019,014,16,4
Investeringar, mnkr8,115,625,224,936,0
Balansomslutning, mnkr643,3546,0529,4531,2461,0
Soliditet, %21,223,823,921,722,3
Medelantal anställda4138383535
Antal medlemmar1 9431 9491 9571 9471 914
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 i Årsredovisningen

Svep åt höger för att se hela tabellen >