VÅR SPANNMÅLSVISION:

Spannmål att lita på!

Varaslättens Lagerhus strävar efter att all den spannmål vi handlar med ska vara ansvarsfullt producerad med hänsyn till påverkan på människors hälsa och den omgivande miljön.

Detta gör vi bland annat genom att ställa krav som framgår av våra ”kontrakt” och ”Allmäna inköpsvillkor”.

Vi arbetar dessutom med information och rådgivning i syfte att främja en odling som är miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar.

Skördeinformation

Lagerhuset strävar efter att tillsammans med våra medlemmar kunna erbjuda kunder spannmål av högsta kvalitet. Genom relevanta villkor som baseras på våra kunders krav kan vi premiera spannmål som håller rätt kvalitet.

Läs gärna igenom vår broschyr. Där hittar du bra information, regleringar och tips inför skörden.

Spannmålskoncept

All spannmål som vi köper in ska uppfylla kraven i ”Allmänna inköpsvillkor för handel med spannmål mm.”

Spannmålen avräknas enligt aktuell Skördeinformation.

Där utöver tillkommer det krav baserat på våra kundersönskemål i olika segment på marknaden och vi köper därför in spannmål i tre olika koncept:

Fastpris eller odlingskontrakt?

Varaslättens Lagerhus finns till för att sälja medlemmarnas spannmål till det bästa pris som marknaden kan erbjuda. Målsättningen är att det ska vara enkelt och tryggt att handla med spannmål genom Varaslättens Lagerhus.

Vi har två olika typer av kontrakt på spannmål för att ge dig som odlare en valfrihet i spannmålsaffären;

Odlingskontrakt & Fastpriskontrakt. på båda dessa kan du även göra ett Torkavtal (se nedan)

Fastpris

Fastpriskontrakt

Vi tecknar fastprisavtal på samtliga grödor både före och efter skörd. Fastprisavtalet gäller för en bestämd mängd av en viss kvalitet för en viss leveranstid till ett uppgjort pris.

Kontrakterad mängd ska levereras och tillåten avvikelse är -5%. Överlevererad volym prissätts till aktuellt dagspris på leveransdagen. Fattas mer än 5 % av kontrakterad volym har Lagerhuset rätt att begära ersättning av odlaren. Ersättningen beräknas utifrån de kostnader som uppstått för att ersätta den saknade volymen.

Nerklassad vara prissätts vid slutbetalning genom att prisskillnaden mellan Lagerhusets odlingskontrakt på respektive gröda, t.ex. kvarnvete och fodervete dras av på priset, delbetalningspris på nerklassad vara bestäms av köparen.

För att få reda på vilket pris som kan erbjudas på din vara just nu så kontakta din säljare.

Odlingskontrakt

Odlingskontrakt

Odlingskontrakt är basen i våra spannmålsinköp från våra medlemmar. Att teckna ett odlingskontrakt med Varaslättens Lagerhus ska vara tryggt och enkelt.

Areal

När spannmålsodlaren tecknar ett odlingskontrakt förbinder man sig att leverera skörden från en bestämd areal. En styrka med odlingskontrakten är att Varaslättens Lagerhus hanterar hela spannmålsvolymen från den kontrakterade arealen, oavsett volym och kvalité.

– En del av risken för att skörden blir lägre än förväntat eller att kvaliteten blir sämre efter regn i skörden flyttas från odlare till föreningen, förklarar Karl Delin, spannmålshandlare på Lagerhuset.

Oavsett om skörden blir större än förväntat vid gynnsamma förhållanden eller lägre än odlaren hoppats på under säsongen ger Varaslättens Lagerhus samma betalning från första till sista kilot, och tar inte ut några straffavgifter för avvikande volymer.

Tryck på länken och skriv ut det odlingskontrakt som passar dig. Skicka in den undertecknad till oss eller kom in på kontoret så hjälper vi dig.

Konventionellt
Höstsäd 2021 (pdf)  
Vårsäd 2021 (pdf)
Exportspannmål 2021 (pdf)

KRAV
Höstsäd KRAV 2021 (pdf)  
Vårsäd KRAV 2021 (pdf)

Torkavtal

Torkavtal kan du teckna på all spannmål som du levererar. Du får då en fast torkavgift upp till en viss procentsats på vattenhalten. Torkavtalet tecknar du samtidigt som du gör ett odlingskontrakt eller ett fastprisavtal, och du måste teckna all din spannmål.

Torkavtal (pdf)

Spannmålspriser

Vara Lagerhusförenings historiska och aktuella skördepriser för spannmål och oljeväxter 

Priserna brukar vi släppa i samband med vårt ”Luciakaffe” då vi bjuder in alla medlemmar på öppet hus i Vara för att träffa personal, säljare, styrelse och förvaltningsråd.

Information till odlare

Prima spannmål

När axet har slagits av har grödan blivit ett livsmedel. Det är viktigt att spannmålen hanteras på rätt sätt så att den fortsätter vara ”Prima Spannmål”
Här hittar du enkla råd för hantering, transport, torkning och lagring. Det en informationsbroschyr framtagen av Foder & Spannmål. Den riktar sig till spannmålsodlare och ger några handfasta råd om hur man skall säkerställa att spannmålet håller prima kvaliteter hela vägen från skörd till transport till köpare.

Fusarium

Rekommendationer för att minimera fusariumtoxinerna DON och ZEA i spannmål: Fusarium (jordbruksverket) (pdf)

Hållbarhet – RED

För de som odlar raps är vår 2BSvs-certifiering de som berör lantbrukaren och de regelverk som brukar kallas RED (Renewable Energy Directive *).

En stor andel av EU:s rapsskörd används till produktion av biodrivmedel. För att biodrivmedel som RME ska räknas som hållbara enligt EU:s regelverk så måste råvaran uppfylla vissa krav. Ett exempel på detta är; varans ursprung, dikning av mulljordar och nyodling. Ytterligare förklaring finner du i detta följebrev.

Du som odlare raps behöver fylla i en blankett för efterlevnad av dessa hållbarhetskriterier. Blanketten hittar du här.

*EU-direktiv för hur grödor för energiproduktion får odlas.