Dataskyddspolicy

Vi vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Varaslättens Lagerhus. Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

ÄNDAMÅL

Personuppgifter som Du lämnar till Varaslättens Lagerhus (till exempel i samband med att avtal träffas)
behandlas av oss för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Personuppgifterna utgör vidare
underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling.

Personuppgifterna används även för marknadsföring av nya produkter och tjänster.


INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas.
Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.
Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med
Varaslättens Lagerhus.
Vidare kan en uppdatering ske av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och
adressregister (SPAR).

För att Varaslättens Lagerhus skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter
ibland komma att lämnas ut till företag som Varaslättens Lagerhus samarbetar med, till exempel Åkerier.
I vissa fall är Varaslättens Lagerhus också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.


COOKIES

Varaslättens Lagerhus använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används
och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra
någon annan data på Din dator.

De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera
cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

LAGRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål
som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har
upphört.

Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.


KUNDENS RÄTTIGHETER

Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Varaslättens Lagerhus kan Du
skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress.
Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för
direkt marknadsföringsändamål samt om Du vill återkalla ett samtycke.
Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.