Markkartering & Kalk

En aktuell markkartering är en förutsättning för en balanserad gödsling och därmed för en uthållig och lönsam växtodling. Syftet med markkarteringen är att ge lantbrukaren ett verktyg för att behovsanpassad gödsling och kalkning. Vi på Lagerhuset hjälper dig med att få din åkermark karterad eller en äldre markkartering uppdaterad. Vi hjälper dig även med hur du skall använda resultat från karteringen och vad du skall göra för eventuella insatser ut efter markkarteringen. 

All odling gör att jorden gradvis försuras. Vårt fuktiga klimat, nedfall av svavel och kväveföreningar, grödornas upptag och bortförsel av växtnäring, markandning samt användning av surgörande kvävegödselmedel gör sammantaget att jorden försuras. Grödornas upptag av kväve och övriga näringsämnen kan tillsammans stå för ungefär hälften av den försurande effekten. Exempelvis försurar 1 kg kväve från Ammoniumnitrat (Axan eller NS) motsvarande 1 kg CaO medan Kalksalpeter har en positiv kalkeffekt på 0,7 kg CaO per kg kväve. Hur sur jorden är mäts genom pH-värdet. Med kalkning motverkar du försurning genom att bibehålla eller höja pH-värdet. 

Markkarteringspaket

Här presenterar vi de vanligaste markkarteringspaketen vi erbjuder. Efter att du fått tillbaka dina svar från analysen hjälper vi dig gärna med att tolka resultatet för att ge dig bästa rekommendationer om gödnings- och kalkningsbehov. Vi samarbetar med Hushållningssällskapet Väst och får svaren i markkartering.se vilket ger oss ett bra redskap att rådgöra dina insatser. Proverna analyseras i aktoriserat labb på Logården.

Tips att tänka på!

 • Standard är att ta 1 prov per hektar.
 • Provtagning utförs i första hand på hösten
 • Provtagning bör göras tidigast 1 månad efter tillförsel av mineralgödsel, och tidigast 1 år efter kalkning. Detta för att säkerställa att gödselkorn och kalk har hunnit lösas upp. Enligt god markkartering sker detta på hösten när tröskan lämnat fält fram till tjälen kommit.
 • Höga givor av framförallt organiska gödselmedel påverkar markkarteringsanalyserna
 • Normalt provtagningsintervall är 10 år
Standard

Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al och Ca- Al. Vartannat prov analyserar även P-HCL, K-HCL, Cu-HCL och mull. 

Premium

Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al, Ca-Al, P-HCL, K-HCL, Cu-HCL och mull. 

Premium lerhalt

Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al, Ca-Al, P-HCL, K-HCL, Cu-HCL och mull samt lerhalt på varje prov. 

Mini

Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al och Ca-Al. 

Frågor och svar om kalk

Kalkning är ofta positivt för odlingen, samtidigt som det förbättrar jordens egenskaper. Ett bra kalktillstånd gör det lättare att bearbeta jorden och ger en bättre rottillväxt på vissa jordar. Här listar vi några av de positiva effekterna med kalkning:

 • Rätt pH-värde ökar tillgängligheten av växtnäring. 
 • Motverkar upptaget av giftiga tungmetaller, exempelvis kadmium. 
 • Växtföljdssjukdomar missgynnas så som klumprotsjuka och klöverrotröta. 
 • Bakterielivet i jorden gynnas och svampar missgynnas. 
 • Baljväxternas kvävefixering förbättras. 
 • Förbättrar jordens struktur och odlings-egenskaper. 
Hur mycket ska man kalka?

Hur mycket kalk man bör tillföra för att höja pH-värdet beror på markens lerhalt och mullhalt. Det behövs mindre kalk på lätta jordar än på lerjordar för att höja pH-värdet. Som mål bör pH på en lättare jord vara på 6,0 och på lerjord 6,5.

Varför ska man kalka?

All odling innebär att jorden gradvis försuras. Hur sur jorden är mäts genom ett pH-värde. Om du kalkar jorden kan du hjälpa till att bibehålla pH-värdet eller höja det.

Ska man tillföra magnesium med kalk?

Om magnesiumtalet ligger under 10 på en lerjord och under 5 på en lätt jord, eller K/Mg-kvoten är högre än 2, bör man tillföra magnesium. Kalk med magnesium är oftast det billigaste sättet att tillföra magnesium på. Det är väldigt vanligt med brister på lättjordarna i vårt område.

Vad är strukturkalkning?

Den första åtgärden för att förbättra markstrukturen är att se till att dräneringen är tillräckligt dimensionerad och är i bra skick. Strukturkalkning gör att jorden torkar upp snabbare, får en jämnare struktur, minskar fosforläckage, ger bättre skörd, ger mindre dragmotstånd och möjliggör andra val av grödor. Strukturkalken måste bearbetas in ordentligt direkt efter spridning. Vi rekommenderar därför att strukturkalka direkt efter skörden. Då är jorden som bäst upptorkad och har som bäst struktur. Strukturkalkning är berättigad till LOVA-stöd som söks via Lagerhuset varje år och stödet 2021 blir 40% av investeringen. Vid strukturkalkning använder vi SMA-Cresco Optimal. 

Varför ska jag strukturkalka?
 • Din jord kommer få en bättre markstruktur, bli jämnare och torka upp snabbare
 • Du får bättre utnyttjande av fosfor
 • Du sparar pengar genom mindre dragmotstånd och lägre dieselförbrukning
 • Marken kommer avkasta mer, upp till 15 % för vissa grödor
Hur strukturkalkar man?
 • Sprid efter skörd, då är jorden som bäst upptorkad och har som bäst struktur
 • Sprid minst 2 ton aktiv CaO/ha, motsvarar 6 ton SMACrescoOptimal
 • Bearbeta in kalken senast 2 dygn efter, helst med en gång efter spridning
 • Bearbetningen sker 2 – 3 gånger på ett djup till 15 – 20 cm
Vad ska man tänka på innan och efter?
 • Mylla in stallgödsel minst en månad innan strukturkalkning
 • Vänta en vecka efter strukturkalkning innan sådd
Hur vet jag vad som är rätt giva för min mark?

Vi kan hjälpa dig att göra tilldelningsfil efter din markkartering när du beställer kalk hos oss. Vid kalkning använder vi kalk från SMA-mineral. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vilka olika typer av kalk finns det?

Det finns kalkprodukter med naturligt ursprung och kalkprodukter som är biprodukter från industriella processer, till exempel Mesakalk från pappersmassaindustrin.

Den vanliga kalken, som baseras på främst kalksten innehåller omkring 50 procent CaO. Dolomitkalk är en specialkalk som dessutom är rik på magnesium. Kross är i förhållandevis billigt och utnyttjandet är långsammare, medan mjöl är dyrare men ger verkan nästan omgående, dvs ett högre kalkvärde år 1.

Strukturkalk och ”vanlig” kalk är två skilda saker. Vanlig kalk höjer pH men har ingen struktureffekt, medan strukturkalk är bränd eller släckt kalk som är fri att reagera med lerpartiklarna och på så sätt skapa en god struktur på din lerjord. Det är alltså inte lönsamt att lägga sådan kalk på en sandjord. Rekommenderad giva är ca 6 ton/ha. Det är även denna kalk som du kan söka så kallat LOVA-stöd (länk) för vilket vi gärna hjälper dig med.

Vara Lagerhus samarbetar med SMA som leverantörer. Följande är exempel på produkter:

SMAEKO-godkändInnehåll
Cresco NormalJa48% CaO
Cresco Normal Mg4 Ja4% Mg
Cresco Optimal NejStruktur (LOVA-stöd 40% 2021)
Cresco SpecialJa12% Mg
OMYA Calciprill (granul)Ja38% Ca & 52% CaO
OMYA Calciprill S14Ja14% S
OMYA Magnum 12 Ja12% Mg
OMYA Magnum 12 CuJa12 % Mg & 450 gr Cu/ton

Vad bör jag tänka på vid beställning?

Här kommer tre tips att tänka på vid beställning av kalk:

– En bil tar ca 40 ton
– Vad är det för underlag kalket ska spridas på? Vall/stubb/osv, meddela gärna detta vid beställning
– Bifoga en karta till säljaren på vilket område du tänkt sprida på

Kan jag söka LOVA-stöd?

För strukturkalk kan du söka så kallat LOVA-stöd, något som vi gärna hjälper dig med. LOVA-stöd på hela 40% är beviljat för delar av Västra Götaland (se karta här). Kontakta oss för mer information.