Pressmeddelande 2019-06-03

 

Varaslättens Lagerhus delar ut 5 kr/dt spannmål i efterlikvid

Varaslättens Lagerhus redovisar ett resultat för 2018/19 (2017/18) på 7,5 (31,5) miljoner kronor efter finansiella poster och en omsättning på 683 (712) miljoner kronor.

-Det känns bra att kunna leverera ett någorlunda resultat efter de följder som blir efter torkan. Vi har i år haft som mål att bevara och stärka relationer med våra lantbrukare och kunder genom en bra dialog, förståelse och ta ansvar i våra affärer. Vi var tidigt medvetna om att odlingskontraktet där föreningen tar prisrisken för varierande skördevolymer skulle ställa höga krav på oss. Detta tycker jag vår personal har löst på ett fantastiskt sätt och jag hoppas att våra medlemmar och kunder känner att vi verkligen har försökt ställa upp.

Torkan som drabbat lantbruket drabbar även oss och gör att vi under skörden tog emot ca 98 000 (178 000) ton spannmål. Den mycket lägre spannmålsvolymen och uteblivna torkintäkter i skörd på grund av låga vattenhalter gör att resultatet minskar mycket mot föregående år. Under detta verksamhetsår hanterar vi totalt ca 206 000 ton (260 000) som vi levererat ut till kvarnkunder och på export till utlandet. Kvalitén på spannmålen har överlag varit bra men med något låga rymdvikter på havre och med väldigt höga proteiner, framförallt i korn och vete.

Odlingskontraktet som är vår största inköpsmodell av spannmål visar sin styrka i år där lantbrukaren kontrakterar sin areal. Det som skördas på den kontrakterade arealen ska levereras till Varaslättens Lagerhus. Det betyder att ingen straffas för låg skörd eller hög skörd utan det är samma betalning för hela volymen. Det är glädjande att modellen även fungerar ett torkår med låga skördar. Vi har inget avdrag för rensutbyte för maltkorn och grynhavre.

Efterlikviden som delas ut till våra medlemmar är på 5 kr/dt spannmål som levereras till oss genom odlingskontraktet. Det gör att vårt vetepris fritt hämtat gård v9 till lantbrukare blir ca 196 kr/dt (inkl proteintillägg) och grynhavre 205 kr/dt.

Försäljning av förnödenheter ligger kvar på en stabil nivå. Kunskap, närhet och service är viktiga delar i vår förnödenhetshandel. Vi har idag försäljningskontor med växtskyddslager i Vara, Tråvad, Skövde och Erikstad.

I anläggningen i Vara har vi under året byggt 4 st nya silos för spannmålslagring på 22 000 ton och i Tråvad där vi hanterar ekologisk spannmål har vi byggt 2 silos på 5000 ton. Det gör att vi kan lagra ca 150 000 ton i Vara och 15 000 ton i Tråvad. Utbyggnaden görs för att minska transporter och underlätta hantering utav spannmål.

VD

Per Ullberg

0512-300 451

 
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>