Hem » Aktuellt » Vårbruksträff den 6 mars med extra bolagsstämma!

Vårbruksträff den 6 mars med extra bolagsstämma!

KALLELSE: Extrastämma Varaslättens Lagerhus ek. för. Onsdag 6 mars 2024 kl. 20.15 efter Vårbruksträffen på Vara Konserthus

Medlemmar i Varaslättens Lagerhus ek. för. hälsas välkomna till extra föreningsstämma.

Styrelsens förslag om ändrade stadgar
Lagerhuset står inför stora investeringar i en exportanläggning och därför har erbjudandet om att teckna förlagsinsatser getts. Styrelsen ser också ett behov att långsiktigt ytterligare stärka insatskapitalet i föreningen. Styrelsen tillsatte sommaren -23 en stadgegrupp som tagit fram ett förslag på ändring av stadgarna som styrelsen sen beslutat att föreslå stämman. Gruppen har utgjorts av Carl-Herman Hallqvist, Kjell Andersson, från styrelsen Anna Giertta och Pär Lindblom samt Anders Hammer. Under stadgearbetet och även av slutversion av hela stadgeförslaget har avstämning gjorts med Bo Thorstorp som är en av landets främsta jurister inom föreningsrätt.

En sammanfattning av ändringarna i styrelsens stadgeförslag och varför stadgar bör ändras ges här:
– Stadgeändring krävs för att införa Förlagsinsatser (§ 8) som tillagts som ny paragraf.
– Förlagsinsatser kräver även omskrivning av Vinstdisposition (§ 21). Vinstdisposition justeras samtidigt för att möjliggöra flexiblare vinstdisposition, bl a för att utdela ränta på insatskapital vilket ska införas. 
– Insatsbetalning (§ 7) föreslås höjas till högst 2 kr/dt och högst 10 % av insatsskyldighet. Avdrag till insatskapital möjliggörs från eventuell framtida återbäring. Även inbetalning möjliggörs.
– Insatskapitalet är bara drygt 3 % av balansomslutningen per 2023-04-30 och behöver stärkas i Insatsskyldighet (§ 6). Det är även så att högst insatsskyldighet, 125.000 kr, får idag en medlem som levererar 125 ton spannmål i snitt, vilket föreslås ska ändras med ny beräkningsgrund.
– Förslag på ny beräkningsgrund ger insatsskyldighet på 50.000-500.000 kr, och som exempel 125.000 kr för den som levererar i snitt 500 ton, 250.000 kr för den som levererar i snitt ca 1.330 ton och 500.000 kr för den som levererar i snitt 3.000 ton.
– Föreningsstämman kan i framtiden besluta om höjning av insatsens storlek från dagens 100 kr upp till 150 kr.

Vill du ta del av hela stadgeförslaget så kom in till oss på Lagerhuset eller ring Administrationen på 0512-300 450 så skickar vi ett exemplar. Du kan också läsa här nedan:

Vill du fråga något kring stadgeförslaget får du gärna ringa Anders Hammer, 0512-300 452.

Anmälan till extrastämman görs senast fredag 1 mars på info@varalagerhus.se eller 0512-300 450.

Välkomna!
Styrelsen för Varaslättens Lagerhus ek. för.

Föredragningslista:

  • Stämmans öppnande
  • Val av ordförande att leda stämman
  • Anmälan om styrelsens val av protokollförare
  • Fastställande av röstlängd samt medgivande om närvaro för andra än medlemmar
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
  • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
  • Information om styrelsens förslag om ändrade stadgar
  • Beslut om styrelsens förslag om ändrade stadgar
  • Stämmans avslutande
Dela