Hem » Aktuellt » Samarbete om hållbarhetsplattform

Samarbete om hållbarhetsplattform

Press release 23/11 2022

Från vänster: Karl Delin, Erik Wildt-Persson och Jörgen Karlsson.
Foto: Joel Glemne

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ i ny offensiv satsning för att reducera klimatavtryck i livsmedelskedjan Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF), Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus, som står för 20% av svensk spannmålshandel, saminvesterar i en digital plattform som beräknar och minskar klimatpåverkan i egen värdekedja, ända ner på fältnivå. Plattformen är utvecklad av techbolaget Improvin’. Samarbetet har potential att minska utsläpp med 650 000 ton CO2e, samt ge en ökad intäkt för odlare på uppemot 80 miljoner sek.

Nyligen släpptes uppdaterade krav på hållbarhetsrapportering som tillsammans med befintlig standard, gör det tydligt att klimatreduktioner nu måste ske inom företagens egna värdekedjor. Det innebär i praktiken att exempelvis trädplantering som klimatkompensation inte kan till godoses då det inte gör någon påverkan i företagets egen produktion.

70% av klimatpåverkan inom livsmedelsproduktionen* sker i det första ledet, hos lantbrukaren. Hittills har det dock varit svårt att spåra vad som görs och därmed finns det ingen möjlighet att stötta odlare finansiellt när något görs på rätt sätt. Det är något som Improvin’s plattform möjliggör med hjälp av AI, avancerade satellitteknologi och algoritmer som beräknar klimatpåverkan.

Istället för att utgå från schablontal kan nu lantbrukskooperativens kunder, primärt konsumentvarumärken, få full kännedom om sina utsläpp och premiera gröna val på gårdsnivå vilket leder till minskat klimatavtryck och ökad lönsamhet för lantbrukskooperativens medlemmar, lantbrukarna.

“Det här kommer att skapa nya intäkter för våra odlare. Systemet gör det möjligt att få betalt för miljöförbättrande åtgärder på gårdarna på ett helt nytt sätt.”
– Karl Delin, VD på Varaslättens Lagerhus.

Efterfrågan på mat beräknas ha ökat med 60% år 2050***, men redan nu är behovet av hållbar mat större än vad livsmedelsbranchen kan möta. KLF, Vallberga och Varaslätten är dedikerade att möjliggöra reduktioner tillsammans med sina kunder inom matkedjan, där många företag har som målsättning att reducera sina växthusgasutsläpp med upp till 30% innan slutet av 2023. För att nå målen behöver de samarbeta för att identifiera de mest effektiva områdena förutsläppsreduktioner, samt ändra sina processer för att optimera sina resultat. Ett viktigt uppdrag
där lantbrukarna har stora möjligheter att påverka utfallet, och nu motiveras genom ekonomiska
incitament och förenklad rapportering tack vare plattformens enkla användargränssnitt.

“Improvin’s plattform kommer att revolutionera möjligheten att samla in och sammanställa klimatavtrycket från våra odlare på gårdsnivå. Äntligen får vi tillgång till ett system som både kommer förenkla och skapa mervärde i hela kedjan från primärproducent till slutkonsument.“ – Jörgen Karlsson, VD på Vallberga Lantmän.

”Med hjälp av informationen i plattformen kan vi hjälpa industrin att ställa om sin förbrukning till mer hållbara odlingssystem, samtidigt som vi möjliggör för våra odlare att på ett enkelt och lönsamt sätta vara med och driva förbättringar för kommande generationer av lantbrukare.” – Erik Wildt-Persson, VD på KLF.

Avtalet är en mångårig satsning och plattformen kommer kontinuerligt att utvecklas allteftersom krav från odlare, kunder och samhället förändras.

Uppdaterade krav från Science Based Targets Initiative, ett ledande ramverk för hållbarhetsrapportering.
Befintlig standard från det etablerade globala GHG-protokollet.
** Källa: Science Based Targets Initiative
***Källa: Food and Agriculture Organizations of the United Nations

Kontakt:

  • Erik Wildt-Persson, VD, KLF erik.wildt-persson@klf.nu – 044-28 52 04
  • Jörgen Karlsson, VD, Vallberga Lantmän jorgen.karlsson@vallberga.nu – 0430-162 07
  • Karl Delin, VD, Varaslättens Lagerhus karl@varalagerhus.se – 0512-300 459
  • Joel Glemne, grundare och CPO, Improvin’ joel@improvin.com – 070-718 47 77

Improvin’ är ett techbolag som tillhandahåller en digital plattform för matindustrin (kvarnar, förädlade, handlare och varumärken) för att mäta, rapportera, verifiera och sänka sitt klimatavtryck i egen värdekedja ner på fältnivå. Med plattformen kan dessa aktörer dels skapa nya intäktsströmmar kopplade till hållbarhet, samt möta nya regulatoriska krav på hållbarhetsrapportering.
www.improvin.com

KLF Kristianstadsortens Lagerhusförening, är en ekonomisk förening med 700 medlemmar i Skåne och Blekinge. Verksamheten består av spannmålshandel, rådgivning och försäljning av insatsvaror till växtodling samt tillverkning, rådgivning och försäljning av foder. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet för våra kunder.
www.klf.nu

Varaslättens Lagerhus är en ekonomisk förening ägd av ca 1950 spannmålsproducenter i Västsverige. Varaslättens Lagerhus bedriver spannmålshandel, rådgivning och försäljning av insatsvaror för att skapa största kund- och bondenytta.
www.varalagerhus.se

Vallberga Lantmän är ett lantbrukskooperativ som ägs av ca 900 medlemmar och är verksamt i Södra Sverige. Vallberga Lantmän driver spannmålshandel och fodertillverkning, där man förser lantbruket med förnödenheter såsom gödning, kem, utsäde och diesel.
www.vallbergalantman.se

Dela